Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH STRONĘ INTERNETOWĄ I FANPAGE ARTE DERM A. CIEMERYCH I M. CIEMERYCH

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), nazywanym w skrócie RODO, Arte-Derm A.Ciemerych i M.Ciemerych s.c. jako Administrator Danych, dołożył wszelkich starań w zakresie ochrony danych osobowych. Ochrona Danych Osobowych, będzie realizowana zgodnie z przepisami RODO oraz innymi przepisami prawa obowiązującymi na terenie RP, w sposób szczególny uwzględniając:
  • zbieranie danych osobowych w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach,
  • przetwarzanie zebranych danych zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż to jest niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane,
  • przetwarzanie danych osobowych tylko i wyłącznie w miejscach i systemach teleinformatycznych do tego przeznaczonych.

Jakie dane przetwarzamy, w jakim celu i  komu możemy przekazywać dane?

Nie znamy twojego imienia i nazwiska, nie wiemy gdzie mieszkasz i co robisz. To się nie zmienia. Przetwarzamy tylko te dane, które pozostawiasz w ramach korzystania z serwisu tj. adres IP.  Dostęp do tych informacji z naszej strony ma jedynie firma hostingowa, na której serwerach znajduje się nasza strona lub fanpage Adres IP przetwarzamy wyłącznie w celu zapewniania naszemu serwisowi bezpieczeństwa. Korzystanie z naszej strony lub fanpage jest dobrowolne dotyczy to również pozostawianie danych zawartych w komentarzach lub wpisach.

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  • do ograniczenia przetwarzania danych;
  • do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt na adres: Arte Derm A.Ciemerych i M.Ciemerych s.c ul. Piłsudskiego 38a, 05-410 Józefów, telefon 512262269.